Phím tắt trong IDE Basic

Trong giao diện IDE Basic, bạn có thể sử dụng những phím tắt theo đây:

Hành vi

Phím tắt

Run code starting from the first line, or from the current breakpoint, if the program stopped there before.

F5

Stop

Shift+F5

Add watch for the variable at the cursor.

F7

Bước đơn qua mỗi câu lệnh, bắt đầu ở dòng đầu hay ở câu lệnh vừa dừng chương trình chạy.

F8

Single step as with F8, but a function call is considered to be only one statement.

Shift+F8

Set or remove a breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

F9

Enable/disable the breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

Shift+F9


Vĩ lệnh đang chạy có thể được dừng bằng tổ hợp phím Shift++Q, hay từ bên ngoài của giao diện Basic. Nếu bạn đang ở trong giao diện của Basic và vĩ lệnh ngừng tại một điểm dừng, Shift++Q sẽ ngừng việc thực thi của vĩ lệnh, nhưng điều này chỉ có thể nhận thấy rõ nếu bạn bấm tiếp F5, F8, hay Shift+F8.

Please support us!