Vĩ lệnh

Hãy chọn vĩ lệnh bạn muốn thực hiện một khi lựa chọn đồ họa, khung hay đối tượng OLE thích hợp. Phụ thuộc vào đối tượng được chọn, hàm này nằm hoặc trên thẻ Vĩ lệnh của hộp thoại Đối tượng, hoặc trong hộp thoại Gán vĩ lệnh.

Sự kiện

Liệt kê các sự kiện thích hợp với những vĩ lệnh hiện thời được gán cho đối tượng đã chọn.

Bảng theo đây diễn tả những vĩ lệnh và sự kiện có thể được liên kết đến đối tượng trong tài liệu của bạn:

Sự kiện

Bộ kích hoạt sự kiện

Đối tượng OLE

Đồ họa

Khung

Tốc ký

Vùng sơ đồ ảnh

Siêu liên kết

Nhấn vào đối tượng

Đối tượng được chọn.

Chuột trên đối tượng

Chuột đi ở trên đối tượng.

Kích hoạt siêu liên kết

Siêu liên kết được gán cho đối tượng được nhấn vào.

Chuột rời đối tượng

Chuột đi ra đối tượng.

Đồ họa đã được nạp.

Đồ họa đã lãi được nạp thành công.

Việc nạp đồ họa bị kết thúc

Tiến trình nạp đồ họa bị người dùng dừng (v.d. trong khi tải xuống trang Web).

Việc nạp đồ họa bị lỗi

Đồ họa không nạp được, v.d. nếu không tìm thấy.

Nhập các ký tự alpha

Văn bản được gõ bằng bàn phím.

Nhập các ký tự khác alpha

Các ký tự không thể in được gõ bằng bàn phím, v.d. dấu cách tab và ký tự ngắt dòng.

Đổi cỡ khung

Khung có kích cỡ được thay đổi bằng con chuột.

Di chuyển khung

Khung được di chuyển bằng con chuột.

Trước khi chèn tốc ký

Trước khi chèn một khối văn bản.

Sau khi chèn tốc ký

Sau khi chèn một khối văn bản.


Vĩ lệnh

Hãy chọn vĩ lệnh bạn muốn thực hiện khi sự kiện đã chọn có xảy ra.

Khung cho phép bạn liên kết sự kiện đến một hàm, để hàm đó quyết định nếu nó nên xử lý sự kiện, hay LibreOffice Writer.

Phân loại

Liệt kê các tài liệu và ứng dụng kiểu LibreOffice còn mở. Nhấn vào thư mục vào đó bạn muốn lưu các vĩ lệnh.

Tên vĩ lệnh

Liệt kê các vĩ lệnh sẵn sàng. Nhấn vào vĩ lệnh bạn muốn gán cho đối tượng đã chọn.

Gán

Gán vĩ lệnh đã chọn cho sự kiện đã ghi rõ. Các mục nhập của vĩ lệnh đã gán sẽ được đặt sau sự kiện.

Bỏ

Gỡ bỏ vĩ lệnh được gán cho mục đã chọn.

Lựa chọn vĩ lệnh

Lựa chọn vĩ lệnh bạn muốn gán.

Please support us!