CreateObject Function

Tạo một đối tượng UNO. Dưới Windows, cũng có thể tạo đối tượng OLE.

Phương pháp này tạo thể hiện có kiểu được gửi dưới dạng tham số.

Syntax:

oObj = CreateObject(type)

Parameters:

type: the type of the object to be created, as a string.

Example:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Please support us!