CreateObject Function

Tạo một đối tượng UNO. Dưới Windows, cũng có thể tạo đối tượng OLE.

Phương pháp này tạo thể hiện có kiểu được gửi dưới dạng tham số.

Syntax:

oObj = CreateObject( type )

Example:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Please support us!