CreateUnoDialog Function

Tạo một đối tượng Uno Basic mà đại diện một điều khiển hộp thoại Uno trong khi chạy Basic.

Hộp thoại được định nghĩa trong thư viện hộp thoại. Để hiển thị một hộp thoại, một hộp thoại « động » phải được tạo từ thư viện.

See Ví dụ.

Syntax:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Example:


  ' Lấy mô tả hộp thoại từ thư viện hộp thoại
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generate "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' hiển thị hộp thoại « động »
  oDlgControl.execute

Please support us!