TwipsPerPixelY Function

Trả về số các twip đại diện chiều cao của một điểm ảnh.

Cú pháp:


n = TwipsPerPixelY

GIá trị trả về:

Số nguyên

Thí dụ :


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Kích cỡ điểm ảnh"
End Sub

Please support us!