GetSolarVersion Function

Trả về số thứ tự nội bộ của phiên bản LibreOffice hiện thời.

Cú pháp:


s = GetSolarVersion

GIá trị trả về:

Chuỗi

Thí dụ :


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Số thứ tự phiên bản của công nghệ mặt trời"
End Sub

Please support us!