Environ Function

Trả về giá trị của một biến môi trường dưới dạng một chuỗi. Biến môi trường phụ thuộc vào kiểu hệ điều hành đang chạy.

Cú pháp:


Environ (Environment As String)

GIá trị trả về:

String

Tham số :

Environment: biến môi trường cho đó cần trả về giá trị.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Thư mục tập tin tạm thời:"
End Sub

Please support us!