GetSystemTicks Function

Trả về số các nhịp đồng hồ hệ thống được hệ điều hành cung cấp. Bạn có thể sử dụng hàm này để tối ưu hoá một số tiến trình nào đó.

Cú pháp:


GetSystemTicks()

GIá trị trả về:

Long

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Nhịp" ,0,"Đã tạm dừng được"
End Sub

Please support us!