Wait Statement

Gián đoạn tiến trình thực hiện chương trình được khoảng thời gian bạn ghi rõ (theo mili-giây).

Syntax:

Wait mili-giây

Parameters:

mili-giây: biểu thức thuộc số mà chứa khoảng thời gian (theo mili-giây) cần đợi trước khi thực hiện lại chương trình.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Nhịp" ,0,"Đã tạm dừng được"
End Sub

Please support us!