Shell Function

Khởi chạy một ứng dụng khác và xác định kiểu dáng cửa sổ tương ứng, nếu cần thiết.

Syntax:

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer][, Param As String][, bSync])

Parameters:

Pathname

Toàn bộ đường dẫn và tên chương trình của trình cần khởi chạy.

Windowstyle

Biểu thức số nguyên còn tùy chọn mà ghi rõ kiểu dáng của cửa sổ trong đó chương trình được thực hiện. Những giá trị theo đây có thể tính:

Windowstyle

Meaning

0

Tiêu điểm ở cửa sổ chương trình bị ẩn.

1

Tiêu điểm ở cửa sổ chương trình theo kích cỡ tiêu chuẩn.

2

Tiêu điểm ở cửa sổ chương trình bị thu nhỏ.

3

Tiêu điểm ở cửa sổ chương trình đã phóng to.

4

Cửa sổ chương trình có kích cỡ tiêu chuẩn, không có tiêu điểm.

6

Cửa sổ chương trình bị thu nhỏ, tiêu điểm còn lại ở cửa sổ đang hoạt động.

10

Hiển thị trên toàn màn hình.


Param

Bất cứ biểu thức chuỗi nào mà ghi rõ dòng lệnh cần gửi cho hàm.

bSync

Nếu giá trị này được đặt thành true (đúng), thì lệnh Shell và tất cả các công việc LibreOffice sẽ đợi đến khi tiến trình trình bao chạy xong. Còn nếu giá trị này được đặt thành false (sai), thì trình bao trả về trực tiếp. Giá trị mặc định là false.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin 53 Không tìm thấy tập tin

73 Tính năng chưa được thực hiện

Example:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Please support us!