Beep Statement

Kêu bíp qua loa của máy tính. Giọng này phụ thuộc vào hệ thống: bạn không thể sửa đổi âm lượng hay cao độ.

Syntax:

Beep Statement diagram


Beep

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleBeep
    Beep
    Beep
    Beep
End Sub

Please support us!