Các lệnh khác

Đây là một danh sách các hàm và câu lệnh đều không nằm trong phân loại khác.

Beep Statement

Kêu bíp qua loa của máy tính. Giọng này phụ thuộc vào hệ thống: bạn không thể sửa đổi âm lượng hay cao độ.

Shell Function

Khởi chạy một ứng dụng khác và xác định kiểu dáng cửa sổ tương ứng, nếu cần thiết.

Wait Statement

Gián đoạn tiến trình thực hiện chương trình được khoảng thời gian bạn ghi rõ (theo mili-giây).

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks Function

Trả về số các nhịp đồng hồ hệ thống được hệ điều hành cung cấp. Bạn có thể sử dụng hàm này để tối ưu hoá một số tiến trình nào đó.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ Function

Trả về giá trị của một biến môi trường dưới dạng một chuỗi. Biến môi trường phụ thuộc vào kiểu hệ điều hành đang chạy.

GetSolarVersion Function

Trả về số thứ tự nội bộ của phiên bản LibreOffice hiện thời.

GetGuiType Function

Trả về một giá trị thuộc số mà ghi rõ giao diện người dùng đồ họa.

TwipsPerPixelX Function

Trả về số các twip đại diện chiều dài của một điểm ảnh.

TwipsPerPixelY Function

Trả về số các twip đại diện chiều cao của một điểm ảnh.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Please support us!