StrComp Function

So sánh hai chuỗi và trả về một giá trị số nguyên đại diện kết quả so sánh.

Cú pháp:


StrComp (Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Text1: bất cứ biểu thức chuỗi nào.

Text2: bất cứ biểu thức chuỗi nào.

Compare: tham số tùy chọn này đặt phương pháp so sánh. Nếu Compare=1, thì phép so sánh chuỗi có phân biệt chữ hoa/thường. Compare=0 thì không phân biệt chữ hoa/thường.

Giá trị trả về

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Please support us!