Len Function

Trả về số các ký tự trong một chuỗi, hoặc số các byte cần thiết để cất giữ một biến.

Cú pháp:


Len (Text As String)

GIá trị trả về:

Long

Tham số :

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào hoặc một biến kiểu khác.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Please support us!