InStr Function

Trả về vị trí của một chuỗi bên trong chuỗi khác.

Hàm InStr trả về vị trí ở đó đã tìm mục tương ứng. Không tìm thấy thì hàm trả về 0.

Cú pháp:


InStr ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

GIá trị trả về:

Integer

Tham số :

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Text1: biểu thức chuỗi trong đó cần tìm kiếm.

Text2: biểu thức chuỗi cần tìm.

Compare: biểu thức thuộc số còn tùy chọn mà xác định kiểu phép so sánh. Giá trị của tham số này có thể là 0 hay 1. Giá trị mặc định 1 ghi rõ một phép so sánh văn bản mà không phân biệt chữ hoa/thường. Giá trị 0 ghi rõ một phép so sánh nhị phân mà phân biệt chữ hoa/thường.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!