Chình sửa Chiều dài Chuỗi

Các hàm sau quyết định chiều dài chuỗi, và so sánh các chuỗi khác nhau.

InStr Function

Trả về vị trí của một chuỗi bên trong chuỗi khác.

Len Function

Trả về số các ký tự trong một chuỗi, hoặc số các byte cần thiết để cất giữ một biến.

StrComp Function

So sánh hai chuỗi và trả về một giá trị số nguyên đại diện kết quả so sánh.

Please support us!