ConvertFromURL Function

Chuyển đổi một địa chỉ URL kiểu tập tin sang một tên tập tin hệ thống.

Cú pháp:


ConvertFromURL(tên_tập_tin)

GIá trị trả về:

Chuỗi

Tham số :

Tên_tập_tin: một tên tập tin dạng chuỗi.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Please support us!