ConvertToURL Function

Chuyển đổi một tên tập tin hệ thống sang một địa chỉ URL kiểu tập tin.

Syntax:


ConvertToURL(tên_tập_tin)

Return value:

String

Parameters:

filename: A file name as string.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Please support us!