UCase Function

Chuyển đổi các chữ thường trong một chuỗi sang chữ hoa.

Xem thêm: Hàm LCase

Syntax:

UCase (Text As String)

Return value:

String

Parameters:

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào cần chuyển đổi.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!