RTrim Function

Xoá các dấu cách ở kết thúc của một biểu thức chuỗi.

Xem thêm: Hàm LTrim

Syntax:


RTrim (Text As String)

Return value:

String

Parameters:

Text: bắt cứ biểu thức chuỗi nào.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Please support us!