RSet Statement

Canh lề một chuỗi theo bên phải bên trong một biến kiểu chuỗi, hoặc sao chép một kiểu biến do người dùng xác định vào một kiểu khác.

Syntax:


RSet Text As String = Text or RSet Variable1 = Variable2

Parameters:

Text: bất cứ biến chuỗi nào.

Text: chuỗi cần canh lề theo bên phải trong biến chuỗi.

Variable1: biến do người dùng xác định là đích cho biến được sao chép.

Variable2: biến do người dùng xác định cần sao chép vào biến khác.

Nếu chuỗi này nhỏ hơn biến chuỗi, hàm RSet sẽ canh lề chuỗi theo bên phải bên trong biến chuỗi. Bất cứ ký tự nào còn lại trong chuỗi được dấu cách thay thế. Còn nếu chuỗi này lớn hơn biến chuỗi, thì cắt ngắn các ký tự vượt quá chiều dài của biến, và chỉ những ký tự còn lại được sắp hàng theo bên phải bên trong biến chuỗi.

Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh RSet để gán các biến có một kiểu do người dùng xác định, cho một kiểu khác.

Mẫu thí dụ theo đây sử dụng hai câu lệnh RSetLSet để sửa đổi cách canh lề bên trái và bên phải của một chuỗi.

Example:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  REM Canh lề phải « SBX » trong một chuỗi có 40 ký tự
  REM Thay thế mỗi dấu sao bằng một dáu cách
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  REM Canh lề trái « SBX » trong một chuỗi có 40 ký tự
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Please support us!