Mid Function, Mid Statement

Trả về phần đã ghi rõ của một biểu thức chuỗi (hàm Mid), hoặc thay thế phần của một biểu thức chuỗi bằng một chuỗi khác (câu lệnh Mid).

Syntax:


Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) or Mid (Text As String, Start As Long , Length As Long, Text As String)

Return value:

Chuỗi (chỉ theo Hàm)

Parameters:

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào cần sửa đổi.

Start: Numeric expression that indicates the character position within the string where the string portion that you want to replace or to return begins. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Length: Numeric expression that returns the number of characters that you want to replace or return. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Nếu tham số Length (chiều dài) trong hàm Mid bị bỏ sót, thì trả về tất cả các ký tự trong biểu thức chuỗi, từ vị trí bắt đầu đến kết thúc của chuỗi.

Nếu tham số Length (chiều dài) trong hàm Mid nhỏ hơn chiều dài của chuỗi văn bản cần thay thế, thì cắt ngắn chuỗi đó thành chiều dài đã ghi rõ.

Text: chuỗi sẽ thay thế biểu thức chuỗi (câu lệnh Mid).

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Hãy nhập một ngày tháng theo định dạng quốc tế « NNăm-Th-Ng »)
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!