LSet Statement

Sắp hàng một chuỗi theo bên trái của một biến chuỗi, hoặc sao chép một biến có kiểu do người dùng xác định vào một biến có kiểu do người dùng xác định khác.

Syntax:


LSet Var As String = Text or LSet Var1 = Var2

Parameters:

Var: bất cứ biến Chuỗi nào mà chứa chuỗi cần canh lề theo bên trái.

Text: chuỗi cần canh lề theo bên trái của biến chuỗi.

Var1: tên của biến có kiểu do người dùng xác định vào đó cần sao chép.

Var2: tên của biến có kiểu do người dùng xác định từ đó cần sao chép.

Nếu chuỗi ngắn hơn biến chuỗi, thì câu lệnh LSet canh lề chuỗi theo bên trái bên trong biến chuỗi. Bất cứ vị trí nào còn lại trong biến chuỗi được dấu cách thay thế. Nếu chuỗi dài hơn biến chuỗi, thì chỉ sao chép những ký tự bên trái cùng đến chiều dài của biến chuỗi đó. Dùng câu lệnh LSet, bạn cũng có thể sao chép một biến có kiểu do người dùng xác định vào một biến khác cùng kiểu.

Example:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  REM Sắp hàng « SBX » bên trong chuỗi tham chiếu có 40 ký tự.
  REM Thay thế mỗi dấu sao bằng một dáu cách
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  REM Canh lề trái « SBX » bên trong chuỗi tham chiếu có 40 ký tự
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Please support us!