Left Function

Trả về số các ký tự bên trái cùng mà bạn ghi rõ của một biểu thức chuỗi.

Syntax:


Left (Text As String, n As Long)

Return value:

Chuỗi

Parameters:

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào từ đó bạn muốn trả về các ký tự bên trái cùng.

n: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Mẫu thí dụ theo đây chuyển đổi một ngày tháng theo định dạng NNăm.Th.Ng sang định dạng Th/Ng/NNăm.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Hãy nhập một ngày tháng theo định dạng quốc tế « NNăm-Th-Ng »)
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!