LCase Function

Chuyển đổi mọi chữ hoa trong một chuỗi sang chữ thường.

Xem thêm: hàm UCase

Syntax:

LCase (Text As String)

Return value:

Chuỗi

Parameters:

Text: bất cứ biểu thức chuỗi nào cần chuyển đổi.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) REM trả về "las vegas"
    Print UCase(sVar) REM trả về "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!