String Function

Tạo một chuỗi tùy theo ký tự đã ghi rõ, hay ký tự đầu tiên của một biểu thức chuỗi được gửi cho hàm.

Syntax:


String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

Return value:

Chuỗi

Parameters:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Biểu_thức: biểu thức thuộc số mà xác định mã ASCII của ký tự.

Ký_tự: bất cứ ký tự đơn nào được dùng để xây dựng chuỗi trả về, hay bất cứ chuỗi nào của đó chỉ ký tự đầu tiên sẽ được dùng.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Please support us!