Nội dung Lặp lại

Những hàm theo đây lặp lại nội dung của chuỗi.

Space and Spc Functions

Trả về một chuỗi chứa một số dấu cách đã ghi rõ.

String Function

Tạo một chuỗi tùy theo ký tự đã ghi rõ, hay ký tự đầu tiên của một biểu thức chuỗi được gửi cho hàm.

Please support us!