CByte Function

Chuyển đổi một chuỗi hay biểu thức thuộc số sang kiểu Byte.

Cú pháp:


Cbyte( biểu_thức )

GIá trị trả về:

Byte

Tham số :

Biểu_thức: một biểu thức kiểu chuỗi hay thuộc số.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Please support us!