Val Function

Chuyển đổi một chuỗi sang một biểu thức thuộc số.

Cú pháp:


Val (Text As String)

GIá trị trả về:

Đôi

Tham số :

Chuỗi: chuỗi mà đại diện một số.

Dùng hàm Val, bạn có thể chuyển đổi một chuỗi mà đại diện các số sang các biểu thức thuộc số. Hàm này đảo ngược hàm Str. Nếu chỉ một phần của chuỗi chứa số, chỉ những ký tự thích hợp đầu tiên của chuỗi được chuyển đổi. Nếu chuỗi không chứa số, thì hàm Val trả về giá trị 0.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleVal
    MsgBox Val("123.123")
    MsgBox Val("A123.123")
End Sub

Please support us!