Asc Function

Trả về giá trị ASCII (mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin) của ký tự thứ nhất theo một biểu thức chuỗi.

Cú pháp:


Asc (Text As String)

GIá trị trả về:

Số nguyên

Tham số :

Chuỗi: bất cứ biểu thức chuỗi hợp lệ nào. Chỉ ký tự đầu tiên trong chuỗi này là thích hợp.

Hãy dùng hàm Asc để thay thế phím bằng giá trị. Nếu hàm Asc gặp một chuỗi rỗng, thì LibreOffice Basic thông báo một lỗi lúc chạy. Thêm vào các ký tự 7-bit ASCII (Mã 0-127), hàm Asc cũng có thể phát hiện mã phím không in được theo mã ASCII. Hàm này cũng có thể thao tác ký tự 16-bit Unicode.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") REM trả về 65
    Print ASC("Z") REM trả về 90
    Print ASC("Las Vegas") REM trả về 76, vì chỉ ký tự đầu tiên được xử lý.
End Sub

CHR

Please support us!