Asc Function (BASIC)

Trả về giá trị ASCII (mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin) của ký tự thứ nhất theo một biểu thức chuỗi.

Syntax:


Asc(string) As Long

Return value:

Long

Parameters:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Hãy dùng hàm Asc để thay thế phím bằng giá trị. Nếu hàm Asc gặp một chuỗi rỗng, thì LibreOffice Basic thông báo một lỗi lúc chạy. Thêm vào các ký tự 7-bit ASCII (Mã 0-127), hàm Asc cũng có thể phát hiện mã phím không in được theo mã ASCII. Hàm này cũng có thể thao tác ký tự 16-bit Unicode.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") REM trả về 65
    Print ASC(string:="Z") ' returns 90
    Print ASC("Las Vegas") REM trả về 76, vì chỉ ký tự đầu tiên được xử lý.
End Sub

Please support us!