Chuyển đổi ASCII/ANSI trong chuỗi

Những hàm theo đây có chuyển đổi chuỗi sang và từ mã ASCII hay ANSI.

Asc Function

Trả về giá trị ASCII (mã tiêu chuẩn Mỹ để trao đổi thông tin) của ký tự thứ nhất theo một biểu thức chuỗi.

Chr Function

Trả về ký tự tương ứng với mã ký tự đã ghi rõ.

Str Function

Chuyển đổi một biểu thức thuộc số sang một chuỗi.

Val Function

Chuyển đổi một chuỗi sang một biểu thức thuộc số.

CByte Function

Chuyển đổi một chuỗi hay biểu thức thuộc số sang kiểu Byte.

Please support us!