Chuỗi

Những hàm và câu lệnh theo đây đều thẩm tra và trả về chuỗi.

Bạn có thể sử dụng chuỗi để chỉnh sửa văn bản bên trong chương trình LibreOffice Basic.

Chuyển đổi ASCII/ANSI trong chuỗi

Những hàm theo đây có chuyển đổi chuỗi sang và từ mã ASCII hay ANSI.

Nội dung Lặp lại

Những hàm theo đây lặp lại nội dung của chuỗi.

Chỉnh Sửa Nội Dung Chuỗi

Những hàm theo đây chỉnh sửa, định dạng và canh lề nội dung của chuỗi. Hãy dùng toán tử « & » để ghép nối các chuỗi.

Chình sửa Chiều dài Chuỗi

Các hàm sau quyết định chiều dài chuỗi, và so sánh các chuỗi khác nhau.

Please support us!