Comparison Operators

Toán tử so sánh thì so sánh một cặp biểu thức. Kết quả được trả về dạng một biểu thức lôgic mà quyết định nếu phép so sánh là Đúng (-1) hay Sai (0).

Cú pháp:


Kết quả = Biểu_thức1 { = | < | > | <= | >= } Biểu_thức2

Tham số :

Kết quả: biểu thức lôgic mà ghi rõ kết quả của phép so sánh (Đúng hay Sai).

Biểu_thức1, Biểu_thức2: bất cứ cặp giá trị thuốc số hay chuỗi nào bạn muốn so sánh.

Toán tử so sánh

= : Bằng

< : Nhỏ hơn

> : Lớn hơn

<= : Nhỏ hơn hay bằng

>= : Lớn hơn hay bằng

<> : Không bằng

Thí dụ :


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String REM ' Root directory for file in and output
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Please support us!