Erase Statement

Xoá nội dung của phần tử mảng của các mảng có kích cỡ cố định, và thả bộ nhớ được chiếm bởi các mảng có kích cỡ biến đổi.

Syntax:

Erase syntax


 Erase array1 [, array2 [,...]]

Parameters:

array list - A comma delimited list of arrays to be erased.

Example:


 Sub Erase_Example
   a = Array(1,2,3) : b= Array("z","y","x") : c=Array(a,b)
   Erase a, c(Ubound(c)) ' b and c(0) are unchanged
   Erase b, c(0) ' everything gets cleared
 End Sub

Dim or ReDim statements

Array or DimArray functions

Lbound and Ubound functions

Please support us!