EqualUnoObjects Function

Trả về Đúng nếu hai đối tượng Uno Basic đã ghi rõ có đại diện cùng một thể hiện đối tượng Uno.

Syntax:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Return value:

Bool

Example:


  ' Copy of objects -> same instance
  oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )
  oIntro2 = oIntrospection
  print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )
  ' Copy of structs as value -> new instance
  Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property
  Struct2 = Struct1
  print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )

Please support us!