HasUnoInterfaces Function

Thử nếu một đối tượng Uni Basic hỗ trợ một số giao diện Uno nào đó không.

Trả về Đúng nếu hỗ trợ tất cả các giao diện Uno đã ghi rõ, không thì Sai.

Syntax:

HasUnoInterfaces( oTest, Tên_giao_diện_Uno1 [, Tên_giao_diện_Uno2, ...])

Return value:

Bool

Parameters:

oTest: đối tượng Uno Basic cần thử.

Tên_giao_diện_Uno : danh sách các tên giao diện Uno.

Example:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Please support us!