DimArray Function

Trả về một mảng kiểu biến thế.

Cú pháp:


DimArray ( Danh_sách_đối_số)

Xem thêm Mảng

Không đưa ra tham số, thì tạo một mảng rỗng (giống như Dim A() mà tương đương với một dãy có chiều dài 0 trong Uno). Có phải đưa ra tham số thì tạo một chiều cho mỗi tham số.

Tham số :

Danh_sách_đối_số : một danh sách chứa bất cứ số đối số nào định giới bằng dấu phẩy.

Error codes:

9 Chỉ số dưới ở ngoài phạm vi

Thí dụ :


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' is the same as DIM a( 2, 2, 4 )

Please support us!