Array Function

Trả về kiểu Biến thế với một trường dữ liệu.

Cú pháp:


Array ( Danh_sách_đối_số)

Xem thêm DimArray

Tham số :

Danh_sách_đối_số : một danh sách chứa bất cứ số đối số nào định giới bằng dấu phẩy.

Thí dụ :


    Dim A As Variant
    A = Array("Tuấn","Minh","Trường")
    Msgbox A(2)

Please support us!