Array Function

Trả về kiểu Biến thế với một trường dữ liệu.

Syntax:


    Array ( Danh_sách_đối_số)
  

Xem thêm DimArray

Parameters:

Danh_sách_đối_số : một danh sách chứa bất cứ số đối số nào định giới bằng dấu phẩy.

Example:


    Dim A As Variant
    A = Array("Tuấn","Minh","Trường")
    Msgbox A(2)
  

Please support us!