Optional (in Function Statement)

Cho phép bạn xác định các tham số được gửi cho một hàm dưới dạng còn tùy chọn.

Xem thêm: IsMissing

Cú pháp:


Function Hàm_tôi(Chuỗi1 As String, Đối_số_tùy_chọn2, Đối_số_tùy_chọn3)

Thí dụ :


    Kết quả = Hàm_tôi("Đây", 1, "Đó") ' mọi đối số đều được gửi
    Kết quả = Hàm_tôi ("Thử", ,1) ' đối số thứ hai còn thiết

Xem thêm Ví dụ.

Please support us!