IsMissing Function

Thử nếu một hàm được gọi với tham số còn tùy chọn không.

Xem thêm: Optional

Cú pháp:


IsMissing( Tên_đối_số )

Tham số :

Tên_đối_số : tên của đối số còn tùy chọn.

Nếu hàm IsMissing được Tên_đối_số gọi, thì trả về Đúng.

Xem thêm Ví dụ.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Please support us!