FindObject Function

Cho phép đặt địa chỉ của một đối tượng vào lúc chạy dưới dạng một tham số chuỗi qua tên đối tượng.

Ví dụ, câu lệnh này:


MyObj.Prop1.Command = 5

tương ứng với khối câu lệnh:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Đây cho phép tên được tạo động vào lúc chạy. Chẳng hạn:

"TextEdit1" to "TextEdit5" in a loop to create five control names.

Xem thêm: FindPropertyObject

Cú pháp:


FindObject( ObjName As String )

Tham số :

ObjName: một chuỗi mà ghi rõ tên của đối tượng có địa chỉ bạn muốn đặt vào lúc chạy.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

12 Biến chưa được định nghĩa 12 Biến chưa được định nghĩa 12 Biến chưa được định nghĩa 12 Biến chưa được định nghĩa

Please support us!