TypeName Function; VarType Function

Trả về một chuỗi (TypeName) hay một giá trị thuộc số (VarType) mà chứa thông tin về một biến.

Syntax:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Return value:

Chuỗi; Số nguyên

Parameters:

Biến: biến của đó bạn muốn quyết định kiểu. Có thể sử dụng những giá trị theo đây:

keyword

Named constant

VarType

Kiểu biến

Boolean

11

Biến lôgic

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Biến ngày

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Biến chấm động đôi

Integer

V_INTEGER

2

Biến số nguyên

Long

V_LONG

3

Biến số nguyên dài

Object

9

Biến đối tượng

Single

V_SINGLE

4

Biến chấm động đơn

String

V_STRING

8

Biến chuỗi

Variant

12

Biến kiểu hay thay đổi (có thể chứa tất cả các kiểu được ghi rõ bởi lời xác định)

Empty

V_EMPTY

0

Biến không được khởi tạo

Null

V_NULL

1

Không có dữ liệu hợp lệ


Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Example:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Một số kiểu trong LibreOffice Basic"
End Sub

Please support us!