Static Statement

Khai báo một biến hay mảng ở bậc thủ tục bên trong một chương trình con hay hàm, để các giá trị của biến hay mảng đó được giữ lại sau khi thoát khỏi chương trình con hay hàm. Các quy ước của câu lệnh Dim đều cũng hợp lệ.

Biểu tượng Cảnh báo

Câu lệnh Static không thể dùng được để xác định mảng biến đổi. Mảng phải được ghi rõ tùy theo một kích cỡ cố định.


Cú pháp:


Static Tên_biến[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến], Tên_biến2[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến], ...

Thí dụ :


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Lời giải là"
End Sub
 
REM Hàm để khởi tạo biến tĩnh
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 REM giá trị trả về tối thiểu của hàm này
  if iInit = 0 then REM kiểm tra đã khởi tạo chưa
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Please support us!