Public Statement

Đặt các chiều của một biến hay mảng ở bậc mô-đun (tức là không phải bên trong một chương trình con hay hàm), để biến hay mảng đó còn hợp lệ trong tất cả các thư viện và mô-đun.

Cú pháp:


Public Tên_biến[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến][, Tên_biến2[(đầu To cuối)] [As Kiểu_biến][,...]]

Thí dụ :


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Please support us!