Option Base Statement

Xác định giới hạn dưới mặc định cho mảng là 0 hay 1.

Syntax:

Option Base { 0 | 1}

Parameters:

Biểu tượng Cảnh báo

Câu lệnh này phải được thêm vào phía trước mã chương trình có thể thực hiện trong một mô-đun.


Example:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Please support us!