Let Statement

Gán một giá trị cho một biến.

Cú pháp:

Let Statement diagram


[Let] variable = expression

Tham số :

variable: Variable that you want to assign a value to. Value and variable type must be compatible.

Biểu tượng Ghi chú

Cũng với phần lớn phương ngôn BASIC, từ khoá Let vẫn còn tùy chọn.


Thí dụ :


Sub ExampleLet
Dim sText As String
    Let sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) REM trả về 9
End Sub

Please support us!