UBound Function

Trả về giới hạn trên của một mảng.

Syntax:


UBound (Tên_mảng [, Chiều])

Return value:

Long

Parameters:

Tên_mảng: tên của mảng cho đó bạn muốn quyết định giới hạn trên (Ubound) hay giới hạn dưới (LBound).

[Dimension]: số nguyên mà ghi rõ chiều cho đó cần trả về giới hạn trên (Ubound) hay giới hạn dưới (LBound). Không ghi rõ giá trị thì trả về giới hạn của chiều đầu tiên.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

9 Chỉ số dưới ở ngoài phạm vi

Example:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Please support us!