LBound Function

Trả về giới hạn dưới của một mảng.

Syntax:


LBound (Tên_mảng [, Chiều])

Return value:

Long

Parameters:

Tên_mảng: tên của mảng cho đó bạn muốn trả về giới hạn trên (Ubound) hay giới hạn dưới (LBound) của chiều mảng.

[Chiều]: số nguyên mà ghi rõ chiều nào cho đó cần trả về giới hạn trên (Ubound) hay giới hạn dưới (LBound) của chiều mảng. Không ghi rõ giá trị thì giả sử chiều đầu tiên.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

9 Chỉ số dưới ở ngoài phạm vi

Example:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returns 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Please support us!