IsNumeric Function

Thử nếu một biểu thức là một số không. Nếu biểu thức là một số, hàm trả về Đúng, không thì Sai.

Cú pháp:


IsNumeric (Biến)

GIá trị trả về:

Boolean

Tham số :

Biến: bất cứ biểu thức nào bạn muốn thử.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Please support us!