IsNull Function

Thử nếu một BIến thế chứa giá trị Null đặc biệt, hay không. Giá trị Null ngụ ý rằng biến đó không chứa dữ liệu.

Cú pháp:


IsNull (BIến)

GIá trị trả về:

Boolean

Tham số :

Biến: bắt cứ biến nào cần thử. Hàm này trả về Đúng nếu Biến thế chứa giá trị Rỗng, không thì Sai.

Null: giá trị này được dùng cho một kiểu con dữ liệu biến thế không có nội dung hợp lệ.

Error codes:

5 Sai gọi thủ tục

Thí dụ :


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Please support us!